• NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ZACZAROWANY OŁÓWEK MILENA ŁOPATKA informuje o realizacji projektu pn.: "Żłobek „Zaczarowany Ołówek” szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - II edycja".

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Projekt ma na celu wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób zamieszkujących/pracujących/uczących na obszarze p. bydgoskiego i m. Bydgoszcz poprzez utworzenie 41 nowych miejsc opieki w nowo powstałym żłobku w Bydgoszczy. Planowym efektem projektu jest powrót jak największej liczby uczestników na rynek pracy.

  Oferujemy wsparcie polegające sprawowaniu bieżącej opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia.

  Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 do 2023-10-20.

  Wartość projektu: 1 557 942,00 zł.

  Wkład Funduszy Unijnych: 1 324 250,70 zł.

  Rekrutacja: otwarta

  Obszar realizacji projektu: ul. Morska 8, 85-722 Bydgoszcz.

  Grupa docelowa: rodzice/opiekunowie prawni mieszkający w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uczący się lub pracujący na terenie p. bydgoskiego i m. Bydgoszcz. Wsparciem zostanie objętych 41 osób  – rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3.

  Podział grupy docelowej:

  1) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

  2) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

  Szczegóły dotyczące osób które mogą wziąć udział w projekcie dostępne w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

  Biuro Projektu: ul. Morska 8, 85-722 Bydgoszcz

  Informujemy, iż rekrutacja do drugiej edycji pn. Żłobek „Zaczarowany Ołówek ” szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców – II edycja – trwa do 21.01.2022r.

  Zespół Zaczarowanego Ołówka

  Poniżej znajduje się lista rankingowa z rekrutacji do projektu.

  Wstępna lista rankingowa

  Lista rankingowa